OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » Praca: Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach - II nabór

Praca: Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach - II nabór


OGŁOSZENIE O II NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY WŁOSZAKOWICE
ogłasza II nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG GMINNYCH WE WŁOSZAKOWICACH
nazwa stanowiska pracy

1. Nazwa i adres jednostki: Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29,
64-140 Włoszakowice
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RR,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym o kierunku: budownictwo ogólne, budownictwo drogowe lub pokrewnym w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku,
5) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla przedmiotowego stanowiska,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
7) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane zatrudnienie w administracji państwowej, samorządowej lub w drogownictwie,
w szczególności na stanowisku związanym z problematyką organizacji i zarządzania drogami publicznymi,
2) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych , ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,
3) znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami i mostami publicznymi (obiektami inżynierskimi),
4) preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych oraz w prowadzeniu i realizacji projektów unijnych,
5) preferowane uprawnienia budowlane w zakresie drogownictwa,
6) znajomość sieci drogowej gminy Włoszakowice,
7) posiadanie prawa jazdy kat. B,
8) dobra umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office, WORD, EXCEL) oraz urządzeń biurowych.

4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy, umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzkim, organizowania i planowania pracy, umiejętność przeciwdziałania i oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność, dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie bieżącą działalnością Zarządu Dróg Gminnych i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki,
2) pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych w jednostce pracowników i wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy,
3) reprezentowanie jednostki przed organami administracji publicznej, instytucjami i innymi podmiotami,
4) organizacja zadań Zarządu Dróg Gminnych związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki,
5) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
6) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, utrzymania i odnowy dróg, obiektów mostowych,
7) pełnienie funkcji inwestora,
8) kontrola jakości wykonywania robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg,
9) planowanie, organizowanie i kontrola prac w zakresie zimowego utrzymania dróg,
10) utrzymania terenów zielonych oraz terenów publicznych,
11) podejmowanie działań w celu pozyskiwania i wykorzystania środków finansowych z UE,
12) kontrolowanie stanu technicznego dróg gminnych, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych,
13) planowanie i realizacja budżetu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy dotyczącego dróg gminnych i działalności jednostki, przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki,
14) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów w ramach ustawy prawo zamówień publicznych,
15) zawieranie umów na roboty drogowe, prace projektowe, dostawy i usługi oraz kontrola zgodności realizowania zadań z warunkami umów,
16) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zadań statutowych Zarządu Dróg Gminnych pod obrady Rady Gminy,
17) wykonywanie zadań wynikających z uchwał Gminy dotyczących zakresu działalności Zarządu Dróg Gminnych,
18) współpraca z jednostkami administracji samorządowej, rządowej i innymi instytucjami w tym z podmiotami zarządzającymi drogami, a także koordynacja działań w zakresie dróg.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) pełen wymiar czasu pracy,
2) pełnienie nadzoru nad pracami dotyczącymi bieżącego utrzymania, ochrony, utrzymania porządku i czystości dróg i terenów publicznych,
3) umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres 6 miesięcy,
4) praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
5) obowiązki pracy na stanowisku przewidują pracę w terenie.

7. Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Gminnych we Włoszakowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.wloszakowice.pl, w dziale: Dokumenty/Nabór do pracy-jednostki organizacyjne/
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,
4) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i staż pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez zainteresowanego,
6) wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie www.bip.wloszakowice.pl, w dziale: Dokumenty/Nabór do pracy-jednostki organizacyjne/
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,
7) kserokopie ewentualnie posiadanych referencji.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:
• osobiście w siedzibie Urzędu ( stanowisko ds. obsługi klienta w holu głównym Urzędu),
• pocztą na adres: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (w wskazanym poniżej terminie),
• w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach ”
w terminie do 28 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
2) Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Urzędu Gminy Włoszakowice po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Inne informacje:
1) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. K. Kurpińskiego 29,
2) Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych,
3) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP-ie,
4) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

11. Klauzula informacyjna
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włoszakowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, dane kontaktowe: gmina@wloszakowice.pl, 65 5252 999 .
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Włoszakowice, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Włoszakowice za pomocą adresu: iod@wloszakowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy.
Podstawą prawną przetwarzania są:
-przepisy Kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych określonych w szczególności w art.22 1 Kodeksu pracy,
- niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych innych niż wymagane przez przepisy prawa, szczególnych kategorii danych) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
- podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
- instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.
Włoszakowice, 14 kwietnia 2021 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2021-04-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-04-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06